Els millors fitxatges per a la teva lligueta de futbol sala, futbol 7 i molts altres esports

Avís Legal i Condicions d'Ús

1. Objecte i informació general

El present document té per objecte establir les Condicions d'Ús del portal "www.fitxatges.com", anomenat "Mercat de fitxatges" i d'ara endavant el "Portal".

El titular del Portal, d'ara endavant el "Titular", es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objectiu d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals del mercat.

L'ús per part de l'Usuari de qualsevol dels serveis del Portal suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions d'Ús en la versió publicada a la present pàgina web en el moment en què l'Usuari accedeixi al Portal.

2. Objectiu del Portal

El portal "www.fitxatges.com" té per objecte facilitar la pràctica de l'esport, principalment amateur, mitjançant la publicació d'anuncis personals i de grup per facilitar el contacte entre ells, la publicació d'anuncis de competicions esportives i recopilant informació pública dels centres esportius on practicar-lo.

3. Ús dels continguts

L'ús de qualsevol servei del Portal atribueix la condició d'Usuari del mateix. L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts o serveis, o ambdós, oferts pel Titular serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat.

Amb caràcter general, per a l'accés als Serveis del Portal no serà necessari registrar-se com a usuari. No obstant això, l'ús de determinats serveis pot estar condicionat al Registre previ de l'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament assenyalada al propi Servei.

L'Usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les Condicions d'Ús, així com la moral i els bons costums generalment acceptats. Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il•lícites, il•legals o constitutives de delicte, lesives de drets de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

El titular també es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en que aquests es presenten i localitzen.

L'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, missatges, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, programari, etc) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. A títol enunciatiu, i en cap cas exclusiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés,, els seus proveïdors o tercers usuaris d'Internet.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i als tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il•lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol•licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol•licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin sigut exclusivament concebudes a tal efecte.
 • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de forma que indueixi a error als receptors de la informació.
 • No suplantar a altres Usuaris.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposo una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
 • No incloure a les nostres pàgines continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis de l'Estat espanyol, que introdueixin o incitin a actuar de forma il•legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars, que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel•lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts o missatges violents o degradants.

4. Propietat intel·lectual

Queden reservats a favor del Titular tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) del Portal i sobre l'explotació del mateix.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

El Titular no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis. Per tant, el Titular no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquest lloc web, i tampoc serà responsable de qualsevol dany derivat del seu ús.

El Titular no serà responsable, amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, errades d'accés i falta de continuïtat del Portal i els seus serveis.

El Titular serà responsable exclusivament dels continguts generats i serveis prestats per sí mateix. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos en què concorrin causes de força major o en els supòsits que la configuració dels equips de l'Usuari no sigui l'adequada per a permetre el correcte ús dels serveis d'Internet prestats pel Titular. En qualsevol cas, l'eventual responsabilitat del Titular davant de l'Usuari per tots els conceptes quedarà limitada com a màxim a l'import de les quantitats percebudes directament de l'Usuari pel Titular, amb exclusió en tot cas de responsabilitat per danys indirectes o per lucre cessant.

El Portal no es fa responsable de la possible aparició d'anuncis indexats en buscadors aliens al Portal, un cop aquests s'hagin donat de baixa de les nostres bases de dades.

El Titular no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions de dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Portal. D'igual forma, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis de tercers al Portal.

El Titular no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels continguts i serveis de tercers al Portal.

El Titular no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús negligent o malintencionat dels comptes de correu electrònic utilitzats per qualsevol tipus d'inserció, comunicació, gestió o actuació al Portal.

L'exoneració de la responsabilitat senyalada als paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que el Titular no tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada sigui il•lícita o de que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si el tingués actuarà amb diligència per retirar les dades o continguts, o fer impossible l'accés a ells.

6. Conducta dels Usuaris

El Titular no garanteix que els Usuaris del Portal utilitzin els continguts i/o serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic ni les presents Condicions d'Ús. De la mateixa manera, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

7. Dispositius tècnics d'enllaç textual

El Portal posa a disposició dels Usuaris (especialment habilitats a tal efecte) dispositius tècnics d'enllaç i eines de cerca que permeten als Usuaris l'accés a pàgines web titularitat d'altres entitats (enllaços textuals).

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts de les pàgines web enllaçades serà sota els seu exclusiu risc i responsabilitat, i exonera al Titular de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als que el client pugui accedir en les mateixes i en els directoris de cerca del Portal.

L'exoneració de la responsabilitat senyalada als paràgrafs anteriors serà d'aplicació en el cas que el Titular no tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada sigui il•lícita o de que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si el tingués actuarà amb diligència per retirar les dades o continguts, o fer impossible l'accés a ells.

8. Protecció de dades personals

Abans de completar la inscripció d'anuncis o el registre d'Usuari, els Usuaris hauran de llegir i acceptar la següent informació sobre Protecció de Dades i la Llei de serveis de la Societat de la Informació.

9. Regles d'inscripció d'anuncis

La inscripció al servei de borsa de jugadors i borsa d'equips és exclusiva per a persones físiques majors d'edat. Per tal d'inserir anuncis a la borsa de jugadors o a la borsa d'equips, l'Usuari pot triar una de les dues opcions següents:

 • Com a usuari puntual, haurà de completar el formulari corresponent que, un cop enviat, haurà de ser validat i posteriorment publicat. Els anuncis tenen un període de dos dies per a ser validats, i, en cas que se superi aquest termini sense la seva validació, seran eliminats de la nostra base de dades sense ser publicats. Els anuncis validats romandran publicats al Portal per un període de tres mesos. No obstant això, si l'Usuari desitja modificar o eliminar l'anunci abans de la finalització del termini de publicació, d'acord amb la Política de privacitat podrà posar-se en contacte amb el Titular del Portal al correu electrònic info@fitxatges.com i transmetre les seves peticions.
 • Com a usuari registrat, haurà de completar el formulari corresponent des del seu compte d'usuari i el seu anunci serà publicat immediatament. Des del mateix compte d'usuari podrà modificar o eliminar els anuncis. Tanmateix, i d'acord amb la Política de privacitat, sempre es podrà posar en contacte amb el Titular del Portal al correu electrònic info@fitxatges.com i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició.

En general, els anuncis de persones o equips hauran de complir amb els següents preceptes:

 • Complir amb la legislació vigent.
 • Indicar un nom vàlid per l'anunciant, malgrat no és obligatori indicar els cognoms.
 • Serà obligatori indicar una direcció de correu electrònic vàlida, tot i que se li dóna a l'Usuari la possibilitat d'ocultar-la. Els possibles interessats en el seu anunci el podran contactar a través d'un formulari online.
 • En el text de l'anunci no hi poden constar dades identificatives de caràcter personal. Les úniques dades identificatives de caràcter personal s'han d'indicar en els camps destinats a aquest efecte, on s'especifica si es tracta d'una informació obligatòria o facultativa.
 • L'anunciant és personalment responsable del contingut de l'anunci. El Titular del Portal no té cap responsabilitat pel contingut de l'anunci.

La inscripció d'anuncis al servei de Tornejos està reservada per a persones físiques majors d'edat que representin a una entitat, centre esportiu o qualsevol altra organització o persona jurídica que organitzi una competició esportiva.

Per tal d'inserir anuncis a la secció Tornejos, prèviament l'usuari haurà hagut de realitzar correctament la seva inscripció com a Usuari registrat, havent acceptat la Política de privacitat. Des del seu compte d'usuari, podrà completar el formulari corresponent per a crear un nou anunci i per a modificar els seus anuncis ja creats. Tanmateix, i d'acord amb la Política de privacitat, sempre es podrà posar en contacte amb el Titular del Portal al correu electrònic info@fitxatges.com i exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició d'aquelles dades personals que desitgi.

Addicionalment, des del compte d'usuari es podrà sol•licitar la publicació dels anuncis creats. El servei de publicació d'anuncis de tornejos o competicions esportives està subjecte a les condicions tarifàries que es detallen a continuació:

 • Fins a finals de 2012, aquest servei està en promoció i és gratuït. Previ a la finalització d'aquesta promoció, el Titular n'informarà a tots els Usuaris i els facilitarà les condicions tarifàries que aplicaran. En aquell moment serà quan el Titular sol•licitarà les dades econòmiques i fiscals dels Usuaris que desitgin continuar amb el servei. Els Usuaris que no desitgin continuar amb el servei seran donats de baixa i s'esborraran tots els seus anuncis publicats.

En general, els anuncis de tornejos o competicions hauran de complir amb els següents preceptes:

 • Complir amb la legislació vigent.
 • Indicar un nom vàlid per al representant de l'entitat esportiva, malgrat no és obligatori indicar els cognoms.
 • Serà obligatori indicar una direcció de correu electrònic vàlida. Els possibles interessats en sol•licitar més informació sobre el torneig anunciat el podran contactar també a través d'un formulari online.
 • En el text de l'anunci no hi poden constar dades identificatives de caràcter personal. Les úniques dades identificatives de caràcter personal s'han d'indicar en els camps destinats a aquest efecte, on s'especifica si es tracta d'una informació obligatòria o facultativa.
 • L'anunciant és personalment responsable del contingut de l'anunci. El Titular del Portal no té cap responsabilitat pel contingut de l'anunci.

10. Duració i finalització

La prestació dels serveis i/o continguts del Portal té una duració indefinida. Sense perjudici de l'anterior, el Titular està facultat per donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació de serveis del Portal.

11. Llei i jurisdicció

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d'Espanya.

12. Diversos

Totes les qüestions relatives al Portal es regeixen per les Lleis espanyoles i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del Regne d'Espanya.

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als serveis oferts, sense necessitat de previ avís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que puguin estar incomplint les presents Condicions d'Ús.

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis del Portal, els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del Portal pels menors al seu càrrec. Pels serveis de les borses de jugadors i d'equips, l'accés queda restringit únicament i exclusiva a majors de 18 anys.

El Titular del Portal es reserva el dret de modificar aquestes Condicions d'Ús per adequar-les a noves normatives o serveis.