Els millors fitxatges per a la teva lligueta de futbol sala, futbol 7 i molts altres esports

Política de privacitat

El present document té per objecte descriure la política de privacitat i protecció de dades del portal "www.fitxatges.com", d'ara endavant anomenat el "Portal" o "pàgina web", d'acord amb la legislació vigent actualment.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris en el moment de registrar-se com a Usuaris (tant particulars com representats d'entitats esportives o centres organitzadors d'activitats esportives) o a l'hora d'inscriure un anunci a les borses de jugadors i d'equips com a usuaris puntuals seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers del titular del Portal, d'ara endavant el "Titular", essent el mateix Titular el responsable dels propis fitxers, els quals, conforme a la normativa vigent, es troben degudament registrats al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades.

El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol•licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d'aquesta pàgina web (incloses, a aquests efectes, les que siguin facilitades pels Usuaris per a la publicació dels seus anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual en el seu cas establerta amb el propietari d'aquesta pàgina web.

Als formularis de registre d'Usuari o d'inscripció d'anuncis on es demanin dades de caràcter personal, s'assenyalaran els diferents camps l'acompliment dels quals és necessari per a realitzar la inscripció corresponent. Així, llevat que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a les esmentades preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s'indiqui una altra cosa. En cas que no es vulguin subministrar les dades personals qualificades com a obligatòries, no serà possible dur a terme la inscripció ni publicació de l'anunci, ni el registre d'Usuari en el seu cas.

Els Usuaris registrats correctament al Portal tindran accés a modificar les seves dades personals, així com també tindran la possibilitat de donar-se de baixa del registre d'Usuaris en qualsevol moment. En el moment de donar-se de baixa com a Usuari Registrat, aquest queda informat que, si es tracta d'un usuari particular, també seran eliminats immediatament tots els seus anuncis publicats a les borses de jugadors i d'equips; i si es tracta d'un usuari representant d'entitat esportiva o centre organitzador d'activitats esportives, tots els seus anuncis publicats a la secció Tornejos quedaran immediatament desactivats i el seu compte serà eliminat tan bon punt s'hagi verificat l'estat econòmic i s'hagi tramitat una última factura en cas que sigui necessària.

Els anuncis publicats correctament a la pàgina web com a Usuari Registrat podran ser modificats o eliminats per l'Usuari en qualsevol moment. Sense perjudici d'aquesta possibilitat, l'Usuari Registrat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-se per correu electrònic a l'adreça info@fitxatges.com.

Els anuncis publicats correctament a la pàgina web com a Usuaris no Registrats seran visibles durant un període de tres mesos, essent esborrats automàticament un cop finalitzat aquest termini. Aquesta circumstància queda degudament advertida a l'Usuari qui, en qualsevol moment i quan sigui pertinent, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-se per correu electrònic a l'adreça info@fitxatges.com.

Les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis d'inscripció o de consulta no seran comunicades ni cedides a tercers. No obstant això, amb la inscripció d'un anunci a la borsa de jugadors, a la borsa d'equips o a la secció de Tornejos i prèvia acceptació de la política de privacitat, l'anunciant consent la publicació de les seves dades personals relatives al nom (i els cognoms, en cas que els hagi especificat voluntàriament), correu electrònic (en cas que no hagi manifestat la seva voluntat d'ocultar-lo), i, en el seu cas, sexe, número de telèfon i edat. Addicionalment, les dades també seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als que l'Usuari decideixi subscriure's o utilitzar, com per exemple el servei de recepció de butlletins informatius si l'Usuari s'hi ha inscrit.

Amb l'ús del formulari de contacte per a contactar un anunciant, l'Usuari consent que les dades personals relatives al seu nom i correu electrònic, així com tota aquella informació que especifiqui dins del missatge, siguin comunicades a l'anunciant per a possibilitar el contacte. Aquestes dades no seran emmagatzemades en cap fitxer ni seran objecte de tractament automatitzat. S'entén com a anunciant tota aquella persona física que hagi publicat un anunci en el nostre Portal, ja sigui a títol personal (a les borses de jugadors i d'equips) o representant a una entitat esportiva o centre organitzador d'activitats esportives (a la secció Tornejos).

En el cas de dades personals i adreces de correu electrònic utilitzades per omplir el formulari de contacte de la pàgina web, les dades que l'Usuari ens proporcioni seran utilitzades exclusivament per atendre les consultes que ens plantegi a través d'aquest mitjà. Aquestes dades tampoc seran incorporades a cap fitxer ni seran objecte de tractament automatitzat.

En el cas que l'Usuari ens faciliti dades d'un tercer, per exemple per a informar a un conegut de la publicació d'un anunci, o per a recomanar-li la nostra web o un anunci publicat, se li informa que vostè és responsable d'haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que ens faciliti.

El Titular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.